کد شرکت کننده

2577444

نام کاربر : کاوه همتیان محمدنژاد

کد ترتیبی : 2017

امتیازدهی اولیه

امتیازدهی داوران

امتیازدهی عمومی