کد شرکت کننده

2511671

نام کاربر : علی باقی زاده

کد ترتیبی : 2221

امتیازدهی اولیه

امتیازدهی داوران

امتیازدهی عمومی