کد شرکت کننده

2423715

2423715
2423715

نام کاربر : امیر شفیعی

کد ترتیبی : 2247

امتیازدهی اولیه

امتیازدهی داوران

امتیازدهی عمومی