کد شرکت کننده

2302580

نام کاربر : مهدی خاک زند

کد ترتیبی : 2226

امتیازدهی اولیه

امتیازدهی داوران

امتیازدهی عمومی