کد شرکت کننده

2300479

نام کاربر : سید محمد بیداردل

کد ترتیبی : 2459

امتیازدهی اولیه

امتیازدهی داوران

امتیازدهی عمومی